Kutsestandard


Mis on kutsestandard?

Kutsestandard on dokument, mis kirjeldab kutsetegevust ning vastaval kutsel tegutsemiseks vajalikku kompetentsust ehk töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit. 

Kutsestandardis pole üles loetletud õppeained vaid kompetensid, milles tegevusnäitajate kaudu on kirjeldatud teadmised ja oskused, mis on vajalikud soovitud  kutseeksami sooritamiskes.

 

Kooli õppekavad on koostatud lähtudes kutsestandardite kompetentsidest.

Kooli lõpetamise aluseks on vastava õppekava ainete läbimine täies mahus või vähemalt 80% ulatuses, eksamite sooritamine positiivsele tulemusele, praktika läbimine, referaadi/lõputöö kirjutamine ja õppemaksu tasumine.

 

 Loe kehtivaid Eesti kutsestandardeid:

 

Massaažiteenused

Täiendmeditsiin ja loodusravi